חזרה לדף הקודם שיעור א' | שיעור ב' | שיעור ג' | שיעור ד' | שיעור ה' | שיעור ו' | שיעור ז' | שיעור ח' | שיעור ט' | שיעור י' | שיעור י"א | שיעור י"ב | שיעור י"ג | שיעור י"ד | השתלמות

Tuv Ta'am em português

טוב טעם ודעת
(טעמי אמ"ת)

(תהילים קיט,ס"ו)

רבי שלמה דוד ישראל הלוי די אוליוירה
ז"ל

יען תכנתי עמודי הטעמים בכלל על ספר וקראתיו "טעמי הטעמים", וגם דרך חבורם וכגונם בספרי אמ"ת שהם משוכים משימוש שאר ספרי הקדש, אמרתי: " - אציגה לפניך הכללים האלה, יאליפוך חכמה בטוב טעם ודעת; המה ינחוני בדרך אמ"ת!"

טרחא הבא בראש הפסוק, קודם האתנח נרשם בתחילת המלה, כמו יתיב, ואז הוא מפסיק. ולא יוקדם לו מאריך כי אם שופר הולך ומהופך ומקף אך יש בם מאריך, אם אין טרחא , והבא אחר האתנח נרשם במקומו ואינו מפסיק. וימשך לו שופר הולך קודם הסוף פסוק מה שלא תימצה בשאר ספרים כי אם מאריך:

רביע בא עם גריש בראש מלה כמו תרסא קודם הסוף פסוק אחר האתנח ויוטעם ברביע כמו הגריש. ויבא אצלו על הרוב מאריך ובמקום שופר הולך קודם סוף פסוק. ופעמים נלוה עמו זרקא ופסק. ואם בא הרביע בזולת זה יבא לבדו, ואם קודם, שופר עולה ויורד. ואם אחר פסק, מנוגן:

זרקא הבא לבדו נרשם במקומו, ומפסיק וינוגן כמנהגו. ויבוא אחריו ירח בן יומו ושופר עולה ויורד, וכחו כסגולתא. ואם הוא עם שופר מהופך, נרשם בראש מלה, ואז כחו כמו געיא. ולפעמים יבא גם עמהם פסק:

פסק יבא בטעם אחר והרגלו באזלא או שופר מוהפך לינגן כעין שלשלת עמו ויש אחריו רביע. ואם הוא בזולת אלה יהיה דרכו כמו מקף. אך יפסיק לעולם, וכשמו כן הוא:

שלשלת יבא לבדו, ואז אין לו כחו. ואם הוא עם פסק, דתו הפך הפזר גדול, שיש אז לו כחו להפסק ולנגון, כמשפט. והפזר גדול כשהוא עם הפסק, אין לו כחו. וכשהוא לבדו דתו להנגן ולהפסיק כדרכו. ויש שיוקדם לו ירח בן יומו. ודע שבכל הספרים האחרונים שנו את טעם הירח בן יומו, ושמו במקומו שופר מהפך. אמנם בספרים הקדמונים המדויקים איננו. זולתי מעט בטעות כמו שיש טעמים מעוותים רבים בהם:

שופר עולה ויורד נקרא שופר מהופך למעלה מהתיבה, ומאריך תחתיה. ויבוא היורד במקום תנועת התיבה, והעולה בתנועת הקודמת. אף אם יהיה במלה אשר לפניה, אם זאת מלה זעירא, או מלעיל. ויוקדם להם ירח בן יומו, וכחם כסגולתא בשאר ספרים, להפסיק. ופעמים יבואו שלשתם בתיבה אחת. ואם בא לפניהם רביע, אז אין ירח בן יומו עמהם:

שופר עלוי נקרא שופר הולך למעלה מהתיבה. ויבא בין הטעמים המנגנים, ולפניהם ואחריהם, וגם עם המטעימים. ואולי הוא להרים קול בקריאה ובמנגינה:

אלה הכללים הנצרכים לספרי אמ"ת, כשנותם את טעמם ביתר עז, א"ך ספרי הקדש. והנשארים הבאים שם, סדר אחד לכלם, ואין כל חדש להם: ואלה שמות הטעמים אשר לא באו בספרי אמ"ת:
קרני פרה, תלשא, תרסא, שני גרישין, זקף גדול, דרגא, תביר, תרי טעמי, סגולתא, קדמא, יתיב, זקף קטון:
והצגתים לפניך, למען תנצל מפח המעוות, ולמען תשמור לעשות ככל חכתוב. כי אז תצליח את דרכיך, דרכי אמ"ת:


שיעור א' | שיעור ב' | שיעור ג' | שיעור ד' | שיעור ה' | שיעור ו' | שיעור ז' | שיעור ח' | שיעור ט' | שיעור י' | שיעור י"א | שיעור י"ב | שיעור י"ג | שיעור י"ד | השתלמות
חזרה לדף הקודם