Apresentação

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

דרכיה, דרכי נועם; וכל נתיבותיה, שלום:

מבוא הגמרא, ונתיבות שביליה:

הגמרא נחלקת למשנה (בחילוק המסכתות) ופירוש המשנה - והוא הגמרא. המשנה נקראת תורה שבעל פה והיא יסוד התורה שהעתיקו ממשה רבנו ע"ה עד רבנו הקדוש ע"ה. היה להם מסורת הקבלה מסיני, ויהשע וזקנים ונביאם, ואנשי כנסת הגדולה, והתחילו התנאים ואחריהם האמוראים ורבנן סבוראי וגאונים והרבנים הנבונים, חכמים וידועים. ופירוש המשנה הוא עם הלכה מקוימת או הלכה דחויה, והזכרה ולא לבטלה - כדברי רז"ל.

וזו תתחלק לכ"א חלקים, ואלו הן:

תוספתא | ברייתא | פירוש | שאלה | תשובה | קושיא | פירוק | תיובתא | סיוע | רמיה
התקפתא | הצרכה | מעשה | שמעתא | סוגיא | הלכה | תיקו | הגדה | הוראה | שינוי | שיטה

ויש סימנים וסידורים לכל אחד מאלו הנזכרים, זה הלוך הנגיד.

כללי הגמרא בנתיבות לבאר פרטי הדברים שבתלמוד, והם שמנה נתיבות:

  1. נתיב המשנה בכ"ו כללים
  2. נתיב הקושיא במ"ז כללים
  3. נתיב המתרץ בו בג' דרכים: תרוץ בכ"ה כללים, חזרה בכ"ג כללים, דחיה בכלל א'
  4. נתיב הפירוש הם ג': מפרשי המשנה, ברייתא בי"ג כללים, אמורא בי' כללים מסדר ג': דרכו לקצר, לדלדג, להפוך, להוסיף, לשנות, לפרש, לסדר - ובד' כללים.
  5. נתיב בעיא ופשיטות: בבעיה, י"א כללים; בפשיטות, ז' כללים.
  6. נתיב פלוגתא, בו ג' דרכים: פלוגתא בי' כללים, ילפותא בא', סיוע א'.
  7. נתיב השמועה, בכלל א'
  8. נתיב ההלכה: י"ב עמודים לפסוק הלכה, וי"ו כללים לפסק.

כן דרך מחבר הנתיבות.

Apresentação

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת