Apresentação

מבוא הגמרא

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | ל | כ | מ | נ | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נתיב אות הסמ"ך

"סידור שנחלק" - כיצד? - "מרבית העם", וגו' "יכפר בעד כל לבבו הכין". סידור וה ראוי להיות, אלא שנחלק. מאימתי דנין אותו ב"סידור שנחלק"? משינהוג אותו ענין לכך.


"כי סליק רב פלוני" - רוצה לומר: מבבל לארץ ישראל.
"וכי אתא רבי לוי מארץ ישראל לבבל, האי צורבא מרבנן דאתר ממערבא" - רוצה לומר: ארץ ישראל, שהיא במערבא של בבל. וכל הוא ד"סליק", לעילא; ו"נחתין", לתתא.
בבבא בתרא.


"ממאי דסליק" - מתחיל לפרושי, או ממאי דפתח.
עיין באות א' "אורהיה דתנא לפרושי" ,וכו':


"סמוכים דרשינן" - עיין באות גימל גזרה שוה:


"סרס המקרא ודרשהו" - אמרינן בכל דוכתא, כמו: "עת לעשות לה', הפרו תורתך!" דרשינן "הפרו תורתך" משום "עת לעשות לה'". וכל, כי האי גונא.


"סתם הוראה לקולא", והאוסר אינו צריך סמיכת דבר, שאפילו מן הספק שאין הלכה ברורה לו הוא בא ואוסר, אבל המיקל סומך על שמועתו או על סברתו, והיא הוראה - וכן בפרק קמא דכתובות, פריך: "ומי איכא הוראה לאיסור?!" - ופיר"שי דאיסור לא קרי הוראה משום דכל אדם רשאי להחמיר - ומיהו התם מסיק דאיכא הוראה לחומרא, וזה על המעט.


סתם מתניתין רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרא רבי יהודה, סתם ספרי רבי ישמעאל - וכולהו אליבא דרבי עקיבא דתלמידייהו הוו - וסתמא דרבי הוה רגיל למסתם אדעתייהו דהני, אבל זימנין דקים לגמרא שיש משניות נסתמות על דעת אחרים, כדאמרינן במגילה: "זו, דברי ר' מנחם ב"ר יוסי כתמתאה.


כל ר' יהושע סתם האמור המשנה, הוא רבי יהושע בן חנניה - רבי אליעזר סתם, הוא רבי אליעזר בן הורקנוס - רבי יהודה סתם, הוא רבי יהודה בן אלעאי - רבי שמעון סתם, הוא רבי שמעון בן יוחאי - יוחנן כהן גדול הוא יוחנן בן מתתיה, שהיה בימי חשמונאי ובניו - ר' יהושע בן קרחה בנו של רבי עקיבא היה, לפי שרבי עקיבא קרח היה, כמו שאמר עליו ראב"ע.


כל מעשה בחסיד אחד, הוא רבי יהודה בר אלעאי (פ' הגוזל או ר' יהודה בן בבא) ר"מ הוא ר' נהוראי שהיה מאיר ומזהיר פני חכמים בהלכה, ושמו רבי נחמיא כדאיתא בפ"ק דעירובין.


כל רבי אלעזר סתם האמור בגמרא, הוא רבי אלעזר בן פדת - כל רב יהודה סתם הוא רב יהודה בריה דרב יחזקאל - וכל רבה סתם הוא רבה בר נחמני - ורב נחמן סתם הוא רב נחמן בר יצחק לדעת רש"י, ולדעת תוספות, הוא רב נחמן בר יעקב. רב הונא הוא תלמידו של שמואל ויש רב הונא אחר שהיה רבו - כדמשמע בעא מניה שמואל מרב הונא: (ריש לקיש הוא ר' בן לקיש:)


(רבי אלעזר בתנאים הוא בן שמוע ובאבות הוא בן ערך. למד מעניינו ס' יוחסין.)


(ההוא סבא - הוא אליהו. תוספות פ"ק דחולין דף ו' ע"א - ועיין עוד באות ח' חכמים:


רבי אליעזר סתם במשנה הוא בן שמוע הכהן (הר"ם הקדמת זרעים) - ובן עזאי, זומא, ננס, שלשתם "שמעון" שמם - ובן בתירא, הוא ר' יהודה בן בתירה - וכן בג בג הוא רבי יוחנן (הוא בן ההא הא דעולה, כן תוספות בריש חגיגה דף ט') סתם רבי פדת, הוא רבי אלעזר בן פדת; ר' יוסי סתם הוא רבי יוסי בן חלפתא:


Apresentação

מבוא הגמרא

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | ל | כ | מ | נ | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת