Apresentação

מבוא הגמרא

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נתיב אות הכ"ף

"כביכול" - רוצה לומר: "התורה ניתנה בכ"ב אותיות, יכולה לומר דבר זה, אבל לנו אי אפשר לאומרו לפי שדבר קשה הוא!", ואי נמי, נוטריקון כתוב בתורה, כאמרם: "אלמלא מקרא כתוב, אין הפה וגו'", ולרוב משתמשים בזה הלשון בדברים שאינם דרך כבוד כלפי מעלה, כמו: "כי חזק הוא ממנו!", כביכול כלפי מעלה אמרו, וכן הרבה.


"כדברי פלוני" - כל היכא דקתני הכי, מפני שאותו תנא לא אמר דבר זה בפירוש, אלא למדוהו מתוך דבריו שאומר במקום אחר, כמו בפ"ט דטהרות: "כדברי בית שמאי, ולמדו זה מקרא, דתניא: "חבית של זיתים", וכו'. ומקבלים טומאה משיזיעו, לדבריו.


"כדי לאכול בו", או "כדי לאכול בהם" - אינו אלא כדי לאכול בו הלפתן, כאדם שטובל ואוכל, דהיינו שיעור מועט; אבל מקום ששנינו "כדי לאכול הימנו", או "כדי לאכול מהן", אינו אלא מהן עצמם, שתי סעודות.


"כדי נסבא" - כלומר: "בחינם לקח משנתנו דבר זה, ואגב רהטא", כמו בפרק קמא דראש השנה: "פסח, כדי נסבא".


"כדי" - עיין באות ויו "ואמרי לה כדי..."


"כולי עלמא לית להו מלתא דהך אמורא!" - דמהדרינן. אשכחן, כדמקשינן: "לימא כתנאי!" דדחיקא ליה, איך יאמר התנא דבר דלא ככולי עלמא? - וקא מהדר: "אפילו כחד לא אתי!", דלא אתי אמורא כשום אחד מהם."


"כחא דהיתרא, עדיף!" - ומצינו דפריך לפלוג אתרוויהו, בריש ביצה: "אדמיפלגי בביצה, לפלוג בתרנגולת! וכי תימא ''כחא דהיתרא עדיף', ליפלוג בתרוייהו, ולתני: תרנגולת, היא וביצתה, וכו'".
ויש מחלקין: "היכא שהלשון ארוך, אין לאשמועינן תרוויהו, אבל היכא דהלשון קצר, להודיעך כח האוסר והמתיר, אומר שתיהם!"
ויש אומרים דבביצה דוקא פריך הכי, משום שתרנגולת וביצתה חד מלתא היא.


"כיוצא בו, במקום אחר" - מידה נזכרת על השלש עשרה מידות. עיין באות [ ש ] "שני כתובים", וכן "פרט וכלל ופרט" עיין לקמן, ואינן מהמידות שלשים ושתים.


"כלל גדול" - כל מקום שאומר כן, הוא משום חומרא באותו דבר, כמו: "כלל גדול בשבת..."


"כלל שאחריו מעשה" - ואינו אל פרטו של ראשון. כיצד? "ויברא אלהים את האדם" - הרי זה כלל, ואחר כך פרט את המעשה: "וייצר ה' אלהי'", "ויפל", "ויבן" - השומע סבור שהוא מעשה אחר, ואינו אלא פרטו של ראשון.


כללי פסקי ההלכות:


כל סתם משנה, הלכה כסתם.
סתם, ואחר כך מחלוקת - אין הלכה כסתם.
מחלוקת, ואחר כך סתם - הלכה כסתם.
משום דכיון דמייתי מחלוקת ברישא והדר סתם לן כחד, משמע דקמו רבנן בטעמייהו, וסתם לן רבי כותיה, והלכה כמותו.
והני מילי בחדא מסכתא (פ' מצות תליצה) אבל בתרתי מסכתי לא, דק"ל אין סדר למשנה כלומר: "סדרא דמתניתין, לאו דוקא" (תוספות פי' השוחט) והני מילי לענין מחלוקת ואח"כך סתם, מפני שרבי לא היה שונה לתלמידיו אלא במקום שלבם חפץ.
אבל כשסדר המשניות, על הסדר; וצריך טעם למה נשנית כל מסכתא אחר שלפניה.
וכלא נזיקין חדא מסכתא וכן פי' נזיקין תלתא בבי:


סתם במשנה, ומחלוקת בברייתא, הלכה כסתם משנה, אבל מחלוקת במתניתין וסתם בברייתא, לא. (ריש ביצה, ברש"י) דאם רבי לא שנאה, רבי חייא מנין ליה?
ופעמים פוסק הגמרא כסתם ברייתא, ואע"ג דסתם משנה פליג עליה, וכגון דאשתכח בברייתא האי דתנן במשנה בשם יחיד.


"אין למדין הלכה מפי משנה" - (פרק ד' מנידה) פירוש: "כל מקום שאנו מוצאים במשנה "והלכה כדבריו" - אין למדין ממנה לעשות בה מעשה, ולעולם אין סומכים על פסק המשנה, עד שיאמרו אנשי הגמרא שהיא הלכה, ויורו בה!"


"כל דתני לה גבי הלכתא פסיקתא, הלכה היא" (פ"ק דע"ז)
כלומר: "כל דבר ששונה גבי הלכה פסוקה, ואותו דבר לא שייך גבה, ואינו ענין לה, ודאי לא תניא בהדה אלא משום פסוק הלכה, שפוסק התנא והולך עם כל אלו לומר שהלכה בזה כמו בזה, דהלכתא קא פסיק, ואזיל."


"כל דתני בבחירתא, הלכה כותיה!" (פרק "האיש המקדש")
ו"בחירתא" היא מסכת עדויות, ונקראה כך משום דכל עדות שהעידו בה, אמת ודבר ברור.
וביום שמינו את רבי אלעזר, נתקנה אותה מסכתא, כדאמרינן פרק "תפילת השחר": "תאנא: ועדויות בו ביום תקנום, ולא היתה הלכה בבית המדרש שלא פירשוה!""


"כל עדות, הלכה היא!" - פרק קמא דחולין, כגון: "העיד רבי פלוני:..." - ויש אומרים ד"דוקא עדות דלבתר מחלקת, אבל עדות גרידא, לא!" - וכן כל "באמת אמרו", הלכה היא. (פרק הזהב)


מסורת בידינו וביד כל ת"ח, שכל מקום ששנינו בראש הפרק: "אמר רבי פלוני" - כך הוא הלכה. וכל מקום ששנינו בראש הפרק: "רבי פלוני אומר" - אינה הלכה.


וכיוצא בזה בגמרא, שכל מקום שאומר "תנא דבי ר' ישמעאל", כך הלכה; וכל מקום שאומר: "דבי ר' ישמעאל תנא", אינה הלכה.


"אין הלכה כשיטה" - (הר"ן פ"ק דסוכה).
פירוש: כל היכא שאומר בגמרא "פלוני ופלוני, סבירא להו כך", הויא "שיטה", וקבלה הוא ביד הגאונים דלית הלכתא כ"שיטה".
והטעם, יש מי שאומר: "מפני שדרך החכמים לאחוז דרך קצרה, ולפום דקא חזינא דקא מפרשי מאן דס"ל האי סברא, ואמרי: "פלוני ופלוני אמרי כך" - ידעינן דמיעוט הם האומרים כך, ורובא איפכא, הם הרבים. ו"יחיד ורבים, הלכה כרבים" -

ולפי זה הטעם, נראה דאין חילוק בין היכא דאמרינן: פלוני ופלוני, כולהו סביא להו כך וכך", ובין היכא דאמרינן: "פלוני ופלוני אמרי דבר אחד", דר"ל: שוין בדברים התם לגמרי, וכל אחד מודה לדברי חברו, וכהאי גוונא, לא חשיבא "שיטה", ואיפשר דהוי הלכתא כותייהו.
ואיכא דאמרי "שיטה" היינו כגון: "פלוני ופלוני סבירא להו כך וכך", מפני שאע"פ שהולכים בשיטה אחת, אין כל דבריהם שוין, ואין מודים זה לזה, ובכל חד מינייהו פליגי רבנן עליה, והוי יחיד, ובטל במיעוטו.

ובנין אב שממנו למדו הגאונים שאין הלכה כשיטה, בפרק "איזהו נשך".


כל מקום ששנים חולקים ואחד מכריע, הלכה כדברי המכריע. (פרק כירה), והני מילי במתניתין, אבל בברייתא, לא. כן פוסקים הגאונים.
וענין ההכרעה, הוא כשהשלישי סבירא ליה כחד מנייהו לגמרי, או כחד מינייהו בדבר אחד. אבל כשהשלישי אומר דבר חדש, לא כמר ולא כמר, הוי הכרעה שלישית, וקיימא לן דאינה הכרעה.


מצינו: אע"ג דקלסיה תנא ומשבח דברי חברו, אין הלכה כדברי אותו המשובח, ולא חייש הגמרא לדברי המשנה, ולא לאמורא המקלס.


נקטינן: כל "איכא דאמרי" שבגמרא, כך הלכה, ולא כדברי האומר דכל "איכא דאמרי" טפל לגבי לשון הראשון. (הרא"ש, פרק "חזקת הבתים") כי רב אשי סידר לשון המרובים והעיקר בתחילה.

ורבינו תם היה פוסק דכל "איכא דאמרי", בשל תורה, הלך אחר המחמיר; ובשל סופרים, הלך אחר המיקל.


"אין הלכה כתלמיד במקום הרב" - "אבל מכאן ואלך, הלכה כבתראי, אפילו תלמיד במקום הרב" - כן אומרים הגאונים.

("תלמיד חולק על רבו" - הר"ן, ריש סוכה, "ומן אביי, כבתראי")


כל היכא דאמרינן "לאפוקי מהאי תנא" - יש מי שאומר שאין זה כולל בכל הגמרא, שיש "לאפוקי" שכך הלכה.


כל היכא דאמרינן "תיובתא דפלוני, תיובתא!" - נדחו גמרי דברי אותו פלוני שבאה עליו ה"תיובתא", ולית הלכתא כותיה כל עיקר.
והיכא דאמרינן "קשיא דפלוני, קשיא!" - לא נדחו לגמרי, אבל הדבר תלוי ועומד הוא, וכי מעינת בהאי קושיא שפיר, מיתרצה. הילכך, אפשר דהלכתא כותיה.
כך הוא קבלה בידינו מהגאונים.


"ספיקא דאורייתא, לחומרא; וספיקא דרבנן, לקולא - וספק ספקא, אפילו מדאורייתא, לקולא" - ואומר כן, שלא נקראת "ספק ספיקא", אלא המתהפכת משני צדדים, כלומר: איזה צד שתקח בראשונה, משכחת לה "ספק ספיקא", אבל אינה מתהפכת, לא מקרי "ספק ספיקא", ואפשר דלחומרא דיינינן לה, כדים ספקא אחת. הריב"ש, בשם התוספות.

כ"כ ה"ע ש"ה פ"ג


נקטינן "תיקו דאיסורא, לחומרא; ודממנא, לקולא" - (ספק נפשות, להקל.)


"כל הלכה שהיא רופפת בידך, חזי מאי עמא דבר, ונהג בה!" - (ירושלמי המנהג)


המנהג שאמרו "מבטל הלכה", דוקא מנהג ותיקון, אבל מנהג שאין לו ראיה ולא טעם, מנהג טעות הוא, ואינו אלא כטעות בשיקול הדעת.


"כל המיקל בארץ, הלכה כמותו בחוצה לארץ גבי תרומות ומעשרות."


כל היכא דאתמר "תניא כותיה דפלוני", הלכה כמותו.


כל היכא דפליגי תרי תנאי אליבא דחד במשנה אחת, הלכה כתנא בתרא. שהראשון היה בנערות מה ששנה התנא, והשני היה בשקנותו של התנא כששינה ההלכה.


(בנתיב ההלכה כלל י"ו כתב מגדל עוז הלכות ראש השנה, "הסכימו הראשונים לסמוך על הבבלי לפי שרבינא ורב אשי שסדרו הבבלי היו יודעים ורגילים בירושלמי, ואלו היו מקובלים שכך הלכה, היו קובעין אותה בבבלי" - ע"כ)


כלל ופרט - כל מקום שאתה מוצא כלל ואחריו פרט אין, אין בכלל אלא מה שיש בפרט. כיצד? "אדם כי יקריב קרבן מן הבהמה" הוא כלל - פירוש: כלל לחיה, שחיה בכלל בהמה היא. "בקר וצאן" - אין, מידי אחרינא, לא; ונתמעטה חיה מן הקרבן.

ואם כן, למה נכתב הכלל, הואיל ואין למדין ממנו דבר? דאי לאו כללא, היינו מוסיפין על הפרט בבנין אב, או במידה מן המידות.

הילכך, אהני כללא כדי שתדע שהפרט דוקא הוא, ולא גמרינן מידי בשום מדה שאין לך בו, אלא מה שפירשה התורה בלבד, וכן מפקרש לה בנזיר.


"פרט, ואחריו כלל" - נעשה כלל מוסף על הפרט, ונתרבה הכל.

כיצד? - "כי יתן איש אל רעהו חמור או שור" - פרט - "וכל בהמה" - כלל, ורבי כל מילי, ואהני פרטא לאלומי כללא, שמא יש דבר שלא היה מתרבה מן הכלל מכח מדה מן המדות, אם לא מחמת שהקדמתו פרט לעשות הכלל מוסף עליו, ולרבות הכל. ואין לך למעט ממנו דבר מ"קל וחומר", ומ"גזרה שוה", או מדה אחרת.


"כלל ופרט וכלל- אי אתה דן אלא כעין הפרט." פירוש: לרבות כל הדומה לפרט, ולמעט כל מה שאינו דומה לו, לפי שהמדה זו מורככת משתי המדות הראשונות - "כלל ופרט, ופרט וכלל" - ולכך משמע שתיהן, ודנין בה כעין שתיהן, לרבות כל הדומה, והיינו, כעין "פרט וכלל" - ולמעט כל שאינו דומה לו, והיינו, כעין "כלל ופרט".

ופליגא בה תנאי: איכה מאן דאמר "כללא קמא דוקא" פרושו עיקר, והוה ליה כלל ופרט, ד"אין בכלל אלא מה שבפרט", אלא דאהני כללא בתרא לרבות כל הדומה לו מג' צדדין, כגון: "פרי מפרי וגדולי קרקע, ולד ולדות הארץ - יצאו עופות, שאין דומין לו בצד השלישי", דהיינו: "ולד", וכו'. ואיכא מ"ד "כללא בתרא דוקא", והוה ליה כלל נעשה מוסף על הפרט, ונתרבה הכל, אפילו מה שאינו דומה אלא מב' צדדין. אלא דאהני כללא קמא למעט מה שאינו דומה אלא מצד א', כגון דגים, שאינם גדולי קרקע ואינם דומים לו אלא מצד אחד, דהיינו פרי מפרין. אבל עופות דומים משני צדדין, הילכך נתרבו בכלל.

ועיקרו של דבר: בסוגיא אחת, פרק "בכל מערבין" על "ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך" - כלל, "בבקר ובצאן וביין ובשכר" - פרט, "וכל אשר תשאלך נפשך" - חזר וכלל, דתני חדא: "מה הפרט, מפורש 'פרי מפריו וגידולי קרקע', אף כל" וכו', ותני אידך: "מה פרט, מפורש 'ולד ולדות מן הארץ' ואסיקנא התם, דעופות איכא ביניהו:

ויש מקומות דאפילו כמה צדדין חשיבי כחד צד, מפני שכלם חשובים כללא דמלתא למאן דאמר: "כללא בתרא דוקא צריך שיהא דומה בכל הצדדין החשובין, וכלם נקראים צד אחד, אבל מן הצד הגרוע אין צריך", ולמאן דאמר: "כללא קמא דוקא צריך שיהא דומה, אפילו מן הצד הגרוע", והדבר מסור לחכמים להכירו, איזה הצד הגרוע שיחלוקו בו:


"פרט וכלל ופרט" - ויש מדה אחרת כיוצא בה בנזיר, פרק "שלשה מינין", והיא "פרט וכלל ופרט" - אי אתה דן אלא כעין הפרט.

דוגמא: "מיין ושכר יזיר" - פרט, "מכל אשר יצא" -כלל. "מחרצנים", חזר ופרט, ומפרש התם למדה האחרת, דאלו כלל ופרט וכלל, אי איכא דדמי ליה משני צדדין, מרבינן, ואי לא, לא מרבינן. והך סוגיא אתייא כמאן דאמר "כללא בתרא, דוקא", אבל למאן דאמר "כללא קמא, דוקא", הוי הדבר איפכא.


"שדייה לפרטא בין הכללים" - הוא שני כללים הסמוכים זה לזה, ופרט אחריהם, אומר: בכל דוכתא הטל הפרט ביניהם ודונן ב"כלל ופרט וכלל", כגון "ופדוייו" - כלל, "כסף" - פרט, "תפדה" - כלל. ואף על פי ד"פדייו" ו"תפדה" גבי הדדי כתיבי, והדר כתיב: "בערכך כסף", מכל מקום, דריש ב"כלל ופרט וכלל":


"כלל ופרט המרוחקים זה מזה" - פלוגתא בכמה דוכתי. איכא מאן דאמר: "דנין!", ומסיק בפרק ק' דפסחים דהני מילי בחד עניינא, אבל בתר ענייני, דברי הכל: "אין דנין, דאין מוקדם ומאוחר בתורה!", ולא בריר לן אי כלל קדים, אי פרט קדים, אי כלל קדים, אבל בחד עניינא, מאי דמוקדם , מוקדם; ומאי דמאוחר, מאוחר.


"כלל שאינו מלא" - אין דניון אותו ב"כלל ופרט". פירוש "כל שאינו מלא", שאינו עומד מצד עצמו, אבל הוא דבוק, עם הפרט.
בפרק קמא דזבחים.


"רבוי ומיעוט" - ויש מי שאינו דורש את התורה במשמעות "כלל ופרט", אלא במשמעות "רבוי ומיעוט". כלומר: במקום "כלל ופרט וכלל", ו"כלל, כלל ופרט", דריש: "ריבה, ומיעט וריבה, ריבה, ומיעט וריבה".

וההפרש שיש בין כללי ופרטי לרבויי ומיעוטי, הוא על זה היסוד: שמי שדורש רבוי ומיעוט, אין הפרט פירוש הכלל, אלא שממעטו במקצת, ומניח מקצת. וזהו הביאור.


"כלל ופרט", אין בכלל אלא מה שיש בפרט, ואין לך להוסיף אפילו הדומה. (סוכה ל"ה)


"ריבה ומיעט", ריבה הכל ומיעט, שאינו דומה. עיין רש"י בר"ה כ"ד.


"כלל ופרט וכלל" -


"כלל ופרט וכלל" הוי הפרט - פירוש: של הכלל, וכי חזר וכלל, לא בא להוסיף לך בכלל האחרון, אלא הדומה בלבד.


"ריבה ומיעט וריבה" - ריבה הכל, ומיעט שאינו דומה, אלא שחזר וריבה אפילו אותו שאינו דומה, ולא מיעט לך אלא דבר אחד היותר רחוק, ומסרו הכתוב לחכמים לדעת איזה דבר ראוי למעט.


"פרט וכלל" - אין הכלל פירוש, אלא סתירה, הילכך ריבה הכל.


"מיעוט וריבוי" - אף על פי שהריבוי מרבה הכל, מכל מקום המיעוט הולך לקיים וממעט לפחות אחד, דהוי כמו שנכתב אחר הריבוי. - ע"כ"כלל ופרט וכלל- אי אתה דן אלא כעין הפרט." פירוש: לרבות כל הדומה לפרט, ולמעט כל מה שאינו דומה לו, לפי שהמדה זו מורככת משתי המדות הראשונות - "כלל ופרט, ופרט וכלל" - ולכך משמע שתיהן, ודנין בה כעין שתיהן, לרבות כל הדומה, והיינו, כעין "פרט וכלל" - ולמעט כל שאינו דומה לו, והיינו, כעין "כלל ופרט".

ופליגא בה תנאי: איכה מאן דאמר "כללא קמא דוקא" פרושו עיקר, והוה ליה כלל ופרט, ד"אין בכלל אלא מה שבפרט", אלא דאהני כללא בתרא לרבות כל הדומה לו מג' צדדין, כגון: "פרי מפרי וגדולי קרקע, ולד ולדות הארץ - יצאו עופות, שאין דומין לו בצד השלישי", דהיינו: "ולד", וכו'. ואיכא מ"ד "כללא בתרא דוקא", והוה ליה כלל נעשה מוסף על הפרט, ונתרבה הכל, אפילו מה שאינו דומה אלא מב' צדדין. אלא דאהני כללא קמא למעט מה שאינו דומה אלא מצד א', כגון דגים, שאינם גדולי קרקע ואינם דומים לו אלא מצד אחד, דהיינו פרי מפרין. אבל עופות דומים משני צדדין, הילכך נתרבו בכלל.

ועיקרו של דבר: בסוגיא אחת, פרק "בכל מערבין" על "ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך" - כלל, "בבקר ובצאן וביין ובשכר" - פרט, "וכל אשר תשאלך נפשך" - חזר וכלל, דתני חדא: "מה הפרט, מפורש 'פרי מפריו וגידולי קרקע', אף כל" וכו', ותני אידך: "מה פרט, מפורש 'ולד ולדות מן הארץ' ואסיקנא התם, דעופות איכא ביניהו:

ויש מקומות דאפילו כמה צדדין חשיבי כחד צד, מפני שכלם חשובים כללא דמלתא למאן דאמר: "כללא בתרא דוקא צריך שיהא דומה בכל הצדדין החשובין, וכלם נקראים צד אחד, אבל מן הצד הגרוע אין צריך", ולמאן דאמר: "כללא קמא דוקא צריך שיהא דומה, אפילו מן הצד הגרוע", והדבר מסור לחכמים להכירו, איזה הצד הגרוע שיחלוקו בו:


"פרט וכלל ופרט" - ויש מדה אחרת כיוצא בה בנזיר, פרק "שלשה מינין", והיא "פרט וכלל ופרט" - אי אתה דן אלא כעין הפרט.

דוגמא: "מיין ושכר יזיר" - פרט, "מכל אשר יצא" -כלל. "מחרצנים", חזר ופרט, ומפרש התם למדה האחרת, דאלו כלל ופרט וכלל, אי איכא דדמי ליה משני צדדין, מרבינן, ואי לא, לא מרבינן. והך סוגיא אתייא כמאן דאמר "כללא בתרא, דוקא", אבל למאן דאמר "כללא קמא, דוקא", הוי הדבר איפכא.


"שדייה לפרטא בין הכללים" - הוא שני כללים הסמוכים זה לזה, ופרט אחריהם, אומר: בכל דוכתא הטל הפרט ביניהם ודונן ב"כלל ופרט וכלל", כגון "ופדוייו" - כלל, "כסף" - פרט, "תפדה" - כלל. ואף על פי ד"פדייו" ו"תפדה" גבי הדדי כתיבי, והדר כתיב: "בערכך כסף", מכל מקום, דריש ב"כלל ופרט וכלל":


"כלל ופרט המרוחקים זה מזה" - פלוגתא בכמה דוכתי. איכא מאן דאמר: "דנין!", ומסיק בפרק ק' דפסחים דהני מילי בחד עניינא, אבל בתר ענייני, דברי הכל: "אין דנין, דאין מוקדם ומאוחר בתורה!", ולא בריר לן אי כלל קדים, אי פרט קדים, אי כלל קדים, אבל בחד עניינא, מאי דמוקדם , מוקדם; ומאי דמאוחר, מאוחר.


"כלל שאינו מלא" - אין דניון אותו ב"כלל ופרט". פירוש "כל שאינו מלא", שאינו עומד מצד עצמו, אבל הוא דבוק, עם הפרט.
בפרק קמא דזבחים.


" רבוי ומיעוט" - ויש מי שאינו דורש את התורה במשמעות "כלל ופרט" , אלא במשמעות "רבוי ומיעוט". כלומר: במקום "כלל ופרט וכלל", ו"כלל, כלל ופרט", דריש: "ריבה, ומיעט וריבה, ריבה, ומיעט וריבה".

וההפרש שיש בין כללי ופרטי לרבויי ומיעוטי, הוא על זה היסוד: שמי שדורש רבוי ומיעוט, אין הפרט פירוש הכלל, אלא שממעטו במקצת, ומניח מקצת. וזהו הביאור.


"כלל ופרט", אין בכלל אלא מה שיש בפרט, ואין לך להוסיף אפילו הדומה. (סוכה ל"ה)


"ריבה ומיעט", ריבה הכל ומיעט, שאינו דומה. עיין רש"י בר"ה כ"ד.


"כלל ופרט וכלל" -


"כלל ופרט וכלל" הוי הפרט - פירוש: של הכלל, וכי חזר וכלל, לא בא להוסיף לך בכלל האחרון, אלא הדומה בלבד.


"ריבה ומיעט וריבה" - ריבה הכל, ומיעט שאינו דומה, אלא שחזר וריבה אפילו אותו שאינו דומה, ולא מיעט לך אלא דבר אחד היותר רחוק, ומסרו הכתוב לחכמים לדעת איזה דבר ראוי למעט.


"פרט וכלל" - אין הכלל פירוש, אלא סתירה, הילכך ריבה הכל.


"מיעוט וריבוי" - אף על פי שהריבוי מרבה הכל, מכל מקום המיעוט הולך לקיים וממעט לפחות אחד, דהוי כמו שנכתב אחר הריבוי. - ע"כ


"כלל הצריך לפרט, ופרט הצריך לכלל" - מדה זו ללמד שהכלל צריך לפירוש הפרט, והפרט לפירוש הכלל. ויש הפרש בין מדה זו למדת "כלל ופרט", שב"כלל ופרט" כל אחד מפורש משמעותו לעצמו, ואין צריך שום אחד לחבירו, כגון ההוא דלעיל. ולפיכך אמרו: "אין בכלל אלא מה שיש בפרט, ואין בפרט אלא מה שיש בכלל" , שהפרט לא בא לפרש משמעותו של הכלל דמפורש ועומד הוא, אלא לפרט כללותו.
אבל כלל הצריך לפרט, אין משמעות הכלל מפורש לעצמו, דמסתבר משמעותו לדבר אחד יותר מדבר אחר, ובא הפרט לפרש ולעקור משמעותו. ולפיכך אמרו: "כלל הצריך לפרט", כלומר, לפירוש הפרט, כגון: "וכיסהו בעפר", דמשמע טפי כפיית הכלי, "ובלילת עפרא", וכשאמר "בעפר", פירש הכיסוי בפרט, שהוא "בלילת העפר", ועקר הכלל של "וכיסהו" ממשמעותו.


"מכלל שהוא צריך לפרט", וכולי - כיצד? - "'קדש לי כל בכור' - יכול אף נקיבה? - תלמוד לומר: זכר! יכול, אפילו וצאה נקבה לפניו? - תלמוד לומר: פטר רחם! אי פטר רחם, יכול אפילו נולד אחד יוצא דופן? תלמוד לומר: בכור!" - והוא כלל הצריך לפרט, ופרט הצריך לכלל. כן כתוב בספר כריתות. - ע"כ


"כל דבר שהיה", וכו' - כל הני "כל דבר" דבי"ג מדות - עיין באות דלת "דבר שהיה", וכו'


"כל דקבוע - כמחצה על מחצה דמי" - דגורע ספקו במקום קביעותו.


"כל דפריש, מרובא פריש" - מעצמו, וקודם ידיעת האיסור.


"כל שיש דרכו להמנות" - שיש חוששין ומונין, אבל לא כל אדם. או את שדרכו שכל אדם חושש למנות מפני חשיבותו.
בריש ביצה:


כל דאמרי: "הלכה כפלוני", ואנהו קשישי טובא בשיטתיה, הוא דאמר בביצה כ"ז - ועיין באות הא "הלכה כפלוני".


"כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת; וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת" - מכות י"ח - ועד ששים עשרון הוא נכלל.


כל "מאי לאו", או "לימא, בהא קאמיפלגי" - ולימדו בשם החולקים או א"כ לא נכוין הכללא בחולקים לפסק ההלכה. - מכות דף ז'ף ס' כריתות, צ"ו.


"כל מיניה" - בתמיהא, או לאו? "כל מיניה" - בניחותא! במכות ט"ז., כתב רש"י: "בתמיהא!", וכי כל הימינו, וקאמר הגמרא: "לאו כלום הוא!"


"כנגד" - עיין באות מ מנין שדורשין מ"כנגד", וכו'.


כינויי החכמים - תנאים ואמוראים - עיין באות ח' "כינויי החכמים".


"כיצד?" - מילת כיצד היא כמו "כאיזה צד?"


"כרוך ותני" - דרך הגמרא לתרץ כן, ובתוספות, פרק "הכונס": "אמאי לא אמר כן? ויש לומר: משום דאין שייך לכלול סמדר בהדי לולבין, אבל פגים ובוסר שייך לכוללם שפיר!"


Apresentação

מבוא הגמרא

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת