Apresentação

מבוא הגמרא

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נתיב אות היו"ד


"'יהודה', ועוד לקרא" - כשמביא ראיה מקרא והדר ממעשה, מקשה הגמרא, ואומר: "וכי מאחר דממקרא נפקא, מעשה למה לי? וכי פסוק צריך סיוע ממנהג יהודה?"


" יתיב פלוני גבי פלוני, ויתיב פלוני גבייהו" - מזכירו כן לפי שהורה להם דבר חידוש.


"יתיב פלוני קמיה דפלוני, וקאמר..." - לא אמר הכי אלא במקום שחולק עליו, או שהיה הוא אומר.


Apresentação

מבוא הגמרא

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת