Apresentação

מבוא הגמרא

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נתיב אות העי"ן


"עד כאן לא קאמרי רבנן התם, אלא" וכו' - בסוכה דף נ"ו ואחרים רבים, לומר דלא פליגי אמוראי בפלוגתא דתנאי, דאי התם פליגי רבנן, הכא מודו לסברת האמורא:


"עובדא הוה ברבי פלוני ורבי פלוני בי רבי פלוני" - הכי פירושו: "עובדא הוה בי רבי פלוני ואותו פלוני הלך למדרש של פלוני לעיין ביניהם הדבר:


"הענין ברישא והדר חמנין" - או להפך, עיין באות אלף "אורחיה דתנא" וכו':


"עירוב פרשיות" - פירוש: פסוק שהוא מפרשה אחרת ונתערב בכאן, ואינו מקומו; עוקרין אותו מזו, ונותנין אותו במקומו - זו דעת רש"י. ואחרים פרשו דדין עירוב פרשיות אינו עוקר לגמרי הפסוק מהפרשה שנכתב בה, דאם כן אין זה עירוב אלא עיקור פרשיות, אלא רוצה לומר דקאי הכא והכא, והיינו שמערב הפרשיות ועומד בשניהם.


"עשה דוחה לא תעשה" - עיין ביבמות: "כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם, מוטב, ואם לאו, יבוא עשה וידחה לא תעשה". ואיך יבוא עשה הקל, וידחה לא תעשה החמור? - וזה, כי העשה תנאי הוא בלא תעשה, כאילו תאמר דלא תעשה כך, אלא בדבר פלוני, ויש בזה חלוקות בחדרי הגמרא.


Apresentação

מבוא הגמרא

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | פ | צ | ק | ר | ש | ת