Apresentação

מבוא הגמרא

א | ב | ג | ד | ה | ו | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נתיב אות הזי"ן


"זה הכלל, לאתויי מאי? לאתויי האי דפלוני!" - ואין להקשות: "פלוני מתניתא אתא לאשמועינן דהא מתניתין לא מיפרשא בהדיא, ולא ידעינן זה הכלל, אי לאו דרב פלוני!"


"בין זה, ובין זה" - או: "אחד זה, ואחד זה" - או: "לאו זה, ולאו זה" - אין לדקדק: "למה לי סיפא? מרישא שמעינן לה!" - דאורחא דתנא הוא, אף על פי דהוי מילתא דפשיטא, ומיהו בריש מ"ק דקתני "בין ובין", ומדקדק הגמרא, ודייק התם: "השתא, ממעיין שיצא בתחילה, אמרת: 'משקין', ממעיין שלא יצא בתחילה, לא כל שכן?! - ושמא, והואיל ויש לו טעם, מפרש!"


"'זו', ואין צריך לומר: 'זו קתני'" - כשהתנא נקיט מלתא דרבותא ברישא, והדר, מוסיף עלה מלתא דפשיטא, ומקשה התלמוד: "למה לי סיפא? מרישא אשמועינן!" - אז מרץ "'זו!', ואין צריך לומר: 'זו קתני!'"
ועיין באות ל'.


"זכר לדבר, אף על פי שאין ראיה לדבר" - פירוש: מפני שאינו מוכיח לגמרי, אומר כן. או רוצה לומר: "משום דדברי תורה, מדברי קבלה לא ילפינן!"


Apresentação

מבוא הגמרא

א | ב | ג | ד | ה | ו | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת